Индустриален холдинг България публикува отчет за второто тримесечие на 2010 г. към 30 юни 2010 г. съгласно условията по облигационния заем от 16.12.2008 г. Отчетът е публикуван на уеб сайта на БФБ.

От облигационната емисия са набрани 21 649 600 лв, уточняват от ИХБ. Към 31.12.2009 г. средствата, набрани от облигационната емисия са усвоени изцяло. Заради икономическата криза се е наложило „преструктуриране на наличния паричен ресурс при осъществяване на средносрочните инвестиционни намерения в съответствие с настъпилите промени в пазарната среда“.

Тоест вече приоритетно се финансират реално стартирали проекти
, а нестартиралите се изместват напред във времето. Това е наложило преразглеждане на целите, набелязани в Проспекта по облигационната емисия. Независимо от това парите се влагат в съответствие със средносрочните инвестиционни целив сектора морски бизнес – морски транспорт и пристанищна дейност.

Заради ефектите от кризата, отпуснати са заеми на обща стойност 31.162 млн. лв на Булярд корабостроителна индустрия ЕАД за оборотно финансиране строежа на плавателните съдове за групата. Част от задължението е вече погасена.

В Проспекта е предвидена инвестиция в размер до 2.88 млн. евро за разширение и модернизиране на пристанищния терминал на КРЗ Порт – Бургас. Към 30.06.2010 г. по този проект са усвоени 416 хил. лв. Към
момента проектът е замразен поради възникнали неясноти по отношение на законовата рамка.

С оглед очертаните тенденции и несигурните обстоятелства около развитието на предприятията от различните отрасли, ръководството на „ИХБ” АД си запазва правото да преструктурира инвестиционните намерения в рамките на групата в съответствие с промяната в приоритетите, уточнява се в отчета.

ИХБ е поел задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 65%. Към 30.06.2010 г. това съотношение е 45%.

Но по съотношението Покритие на разходите за лихви, което според условията на облигационния заем трябва да не е по-ниско от 3, за второто тримесечие на 2010 г. това съотношение е 0.38. Основните фактори за това са спадът на нивото на печалбата и лихвите по привлечените средства.

Тъй като към 30.06.2010 г. не е постигнато заложеното Покритие на разходите за лихви, съобразно утвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми облигации, до 3 месеца ръководството на ИХБ АД ще предложи на облигационерите за одобрение програма с конкретни действия и срокове за достигане на изискваната стойност на посоченото съотношение.

Световната икономическа криза оказа сериозно негативно влияние върху дейността на дружествата от холдинга, посочва се още в отчета. Реализираните приходи от продажби на консолидирана база през 2009 г. са 47% по-ниски от достигнатите през 2008 г. През 2009 г. е отчетена 4 294 хил.лв. консолидирана загуба от оперативна дейност спрямо 9 323 хил.лв. печалба за предходната 2008 г.

Благодарение на положените усилия за оптимизиране на разходите и управлението, повечето дружества от групата отчитат по-високи продажби спрямо миналата година. Консолидираната печалба е 3.326 млн. лв.

Въпреки това през изминалите шест месеца на 2010 г., крайните резултати на холдинга се влошават. Консолидираният резултат след данъчно облагане без малцинствено участие за шестмесечието на 2010 г. е 1 798 хил.лв. загуба при 1 812 хил.лв. печалба за същия период на миналата година.

Причината за негативния резултат от цялостната дейност от началото на 2010 г. е голямата загуба от финансова дейност в размер на 5 253 хил.лв. Тя се дължи на два фактора: разходите за лихви по привлечени средства, от които с най-голяма тежест от 63% са лихвите по облигационния заем, и 3 889 хил.лв. нетни отрицателни курсови разлики от текуща преоценка на дългосрочни инвестиционни кредити в щатска валута и японски йени с падежи съответно през 2017 и 2018 г.

Прогнозите за следващите 6 месеца не предвиждат сериозни положителни ръстове, а отчетеният безпрецедентен спад от 12% на световната търговия за 2009 г. се определя като най-сериозен след Втората световна война. В същото време колебливият, но възходящ тренд на щатската валута и трудностите в еврозоната допълнително забавят преодоляването на кризата и засилват нестабилността.

Плащанията по облигационния заем се обслужват редовно, заявяват от холдинга. Предстоящите лихвени плащания са на 29.10.2010 г., 29.04.2011 г. и 29.10.2011 г.