Нетна печалба в размер на 3.238 млн. лв. на консолидирана база отчита за 2009 година Кораборемонтен завод Одесос АД. Спрямо същия период на предходната година е регистрирано намаление със 79% на финансовия резултат.

Приходите от дейността падат близо два пъти от 57.393 млн. лв. на 29.256 млн. лв. Разходите са оптимизирани с повече от 18 млн. лв. до 31.290 млн. лв.

От началото на годината до края на четвъртото тримесечие на 2009 година в КРЗ Одесос АД са ремонтирани общо 37 кораба, от които 7 са на български компании. Общата стойност на извършените ремонти от голям кораборемонт е  24.409 млн. лв.

Краткосрочните вземания на дружеството за четвъртото тримесечие на 2009 година са в размер на 3.918 млн. лв., като за същият период през 2008 година са били 8.536 млн. лв.

Краткосрочните задължения за периода са в размер на 4.757 млн. лв., при 6.302 млн. лв. за четвъртото тримесечие на 2008 година.

В началото на тази година стана ясно, че пенсионният фонд "Съгласие" е увеличил дела си в КРЗ Одесос АД от 4.29% на 5.65%.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!