Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ глоби санкционира лечебно заведение в Бургас за нарушение при възлагане на обществена поръчка. Глобата в размер от 2234 лв е наложена на „СБАЛПФЗ-Бургас” ЕООД по силата на чл. 41, ал. 3 и ал. 5 от ЗОП.

КЗК обаче остави без уважение жалбата на „Енко-Е” ЕООД, гр. Бургас срещу решението на управителя на „СБАЛПФЗ-Бургас” за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на храна ежедневно за пациентите в стационара на лечебното заведение”.

Съгласно новата разпоредба на чл. 120б ЗОП, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Предвид обстоятелството, че към датата на сключване на договора в КЗК е постъпила жалба срещу решението за класиране на участниците и избор на изпълнител, то сключеният договор е в нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Според разпоредбата на чл. 122г, ал. 5 от ЗОП, когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на срока по чл. 41, ал. 3 или преди влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, но не се установят други нарушения на закона, КЗК не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.