Комисията за защита на конкуренцията глоби Здравната каса с 30 хил. лв.

Причината е установено нарушение, изразяващо се в налагане на аптеките на цени за продажба на лекарствени продукти от Лекарствения списък на НЗОК.

Производството е образувано по повод постъпило искане от Български фармацевтичен съюз, съдържащо твърдение за злоупотреба с господстващо положение от страна на НЗОК.

Проучването установи, че НЗОК едностранно е определила значително по-нисък максимален размер на надценките на лекарствени продукти, частично заплащани от НЗОК, които аптеките могат да заложат при формиране на своите продажни цени, посредством издадено от нея Указание за работа с Лекарствен списък на НЗОК РД-16-3/10.01.2008 г. Извършеното е в отклонение на определения с Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (приета с Постановление на МС № 295 от 2007 г.) максимално допустим размер на надценките на лекарствените продукти при продажбата им на дребно.

Тъй като едностранно определената от НЗОК пределна цена на лекарствените продукти от Лекарствения списък е формирана не при спазване на нормативно определените за тази цел надценки, а при залагане от страна на НЗОК на занижен по нейна преценка размер на надценките за търговците на дребно, с това свое действие НЗОК на практика изменя Лекарствения списък, като същевременно определя нови пределни цени на лекарствата. Аптеките не участват по никакъв начин в „договарянето” на цените на съответните лекарствени продукти,  нито по някакъв друг начин реално влияят на процеса по определяне от страна на НЗОК на „новия” максимален размер на надценките, които самите те в последствия се оказват задължени да прилагат.

Ефектът от поведението на НЗОК за конкурентната среда, в която аптеките оперират, се състои в ограничаване свободата на договаряне и равнопоставеността между страните по всеки един договор. Крайните продажни цени на лекарствените продукти от Лекарствения списък на НЗОК води до тяхното уеднаквяване и оттук до елиминиране на конкурентните отношения между аптеките, стремящи се да преодолеят намалените възможности за приход и по този начин формират продажните си цени, ползвайки максимално допустимите надценки.

Като утежняващо отговорността обстоятелство Комисията е отчела извършеното от НЗОК същото по вид и характер нарушение на ЗЗК, за което е санкционирана с Решение № 286/2005 г. Като смекчаващо отговорността обстоятелство следва да се отчете факта, че нарушението вече е прекратено с влизане в сила от 01.06.2009 г. на нов ред и условия за определяне на цените и заплащането на лекарствените продукти от Лекарствения списък на НЗОК.