Комисията за защита на конкуренцията обявява конкурс за държавни служители. Длъжностите са административни. Четири души се търсят за длъжността „младши експерт“, като  3 от тях са в дирекция „Антитръст и концентрации“ и една в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“, съобщават от КЗК.

Длъжността включва участие в проучването по образувани производства пред КЗК. Обобщаване и анализ на събраните данни и доказателства по образувани производства и участие в изготвянето на доклади на работните екипи с предложения за постановяване на решение по прилагане на Глава ІІІ от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС, Глава ІV от ЗЗК и/или чл. 102 от ДФЕС, Глава V от ЗЗК, Глава VІІ и VІІа от ЗЗК.

Осъществяване на предварителни проучвания и анализи на съответните пазари, с оглед установяване на данни и основателни съмнения за извършени нарушения по посочените глави от ЗЗК. Участие в разработването на проекти за вътрешни нормативни актова на КЗК.

Минималните изисквания за кандидатстващите са професионален бакалавър в областите право или икономика. Професионален опит не се изисква.

Бъдещите служители трябва да владеят западен или друг чужд език, да притежават компютърни познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др. Те трябва да познават и да могат да използват нормативните актове в областта на административното и конкурентно законодателство – Закона за защита на конкуренцията, Административно – процесуалния кодекс, Търговския закон, Закона за марките и географските означения, Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 101 и 102 ДФЕС, и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО). Предимство за кандидатите са специализациите.

Основната месечна заплата, която се предлата е от 420 до 1100 лв. Съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Кандидатите трябва да подадат заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;  копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, специализации, курсове.

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни от деня на публикуване на обявата. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.

Информация за конкурса ще се обявява на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/.