Комисията за зашита на конкуренцията обвини ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ в злоупотреба с господстващо положение на пазара.

Производството е образувано след самосезиране на КЗК и впоследствие към него е присъединено искане за образуване на производство, подадено от независим търговец на електроенергия.

През март и април 2013 г. КЗК проведе проверки на място в офисите на дружества от трите групи и иззе доказателства, въз основа на които са предявени твърденията, съобщавта от регулатора.

Допълнително КЗК е изискала информация от търговци на електроенергия по свободно договорени цени и от клиенти, които предстои да започнат да се снабдяват с електроенергия по свободно договорени цени.

Твърденията за извършено нарушение са предявени не само към електроразпределителните дружества, но и към електроснабдителните и дружествата за търговия с електроенергия под шапките на ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ.

Стратегията на всяка една от тези групи включва прилагане на различни практики, с които се обменя съществена информация за клиенти на нерегулирания пазар и така се възпрепятства процесът на смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.