Днес Комисията за защита на конкуренцията разреши сливането на  на 8 дружества: Слънчеви лъчи България АД, Зърнени храни трейд АД, Бек Интернешънъл АД, Зърнени Храни – Вълчи дол АД, Зърнени храни Балчик EАД, Зора АД, Прима агрохим ЕООД и Химимпорт агрохимикали ЕООД. В резултат на сделката, всички активи и пасиви на предприятията ще преминат към новоучреденото дружество Зърнени храни България АД. Компанията оперира на пазара на зърно и маслодайни култури, както и при производството на растителни масла.

Ценовият диапазон на публичното предлагане на акции на Зърнени Храни България АД е от 2.25 евро до 2.875 евро.

Според анализ, направен от ЦКБ, справедливата цена за акция на компанията е между 4.94 лв. и 9 лв.

Проспектът за публичното предлагане на емисия акции от Зърнени Храни България АД бе потвърден от Комисията за финансов надзор на 30 ноември 2007 г. Емисията е в размер на до 42.696 млн. книжа и за допускане до борсова търговия на 170.786 млн. акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.

Методът на предлагане ще е бук билдинг, а периодът на провеждане и приемане на поръчки за придобиване на акции при международно частно пласиране, ще стане между 10 и 14 декември. Между 12 и 14 декември акциите ще са достъпни и в условията на публично предлагане, се вижда от проспекта на дружеството, публикуван в сайта на Централна кооперативна банка АД. Оповестяването на цената и разпределянето на акциите ще са ясни на следващия ден / 15 декемвр /. На 17 декември ще стане разпределените книжа. На същата дата предстои и качването им за вторична търговия на борсата.

Химимпорт АД е основен акционер в дружеството с 53.96% от капитала, а заедно със свързани лица притежава около 66% от капитала на Зърнени Храни България АД.

 SPO
 Компания   Зърнени храни България ад
 Дейност     съхраняване на зърно и маслодайни култури,
както и производството на растителни масла
 Начин на провеждане     букбилдинг
 Брой акции   42 696 400 обикновенни акции
 Ценови диапазон     от 2.25 евро до 2.875 евро
 Условия     между 10 - 14 декември - приеманене поръчки
при международното частно пласиране,
между 12 - 14 декември публично предлагане
 Резултати     Оповестяването на цената и
разпределянето на акциите - 15 декемвр,
на 17 декември  ще стане прехвърлянето