Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разреши придобиване на пряк съвместен контрол от страна на Мечел интернешънъл холдингс АГ, Швейцария върху Топлофикация-Русе ЕАД.

Към момента целият капитал на Топлофикация-Русе ЕАД е собственост на Холдинг Словенске Електрарне ООД, Словения. След сключването на сделката, Мечел интернешънъл холдингс АГ ще притежава 49% от акциите на дружеството.

Мечел интернешънъл холдингс АГ е част от групата Мечел, която добива и продава въглища и кокс от миннодобивни региони в Руската Федерация. Групата не е присъствала на българския пазар.

За да установи влиянието на концентрацията, КЗК анализира пазарите на топлинна и електроенергия.

Топлофикация-Русе ЕАД е монополист на пазара на топлоенергия, съобразно нормативната уредба на страната, която позволява издаване на само една лицензия за пренос. Що се отнася до пазара на електроенергия, делът на дружеството е значително под установения праг за господстващо положение.

КЗК счита, че предстоящото придобиване не би могло да доведе до негативни последици на съответните пазари.