Комисията за защита на конкуренцията няма намерение да се самосезира и да посочи кои са монополистите в България и какви картелни споразумения съществуват. За това апелира днес служебният премиер Марин Райков. Часове след като медиите тиражираха думите му, антимонополният орган разпространи писмо, в което обяснява какви точно са правомощията му. От тях става ясно, че те не предвиждат основания за подобно самосезиране в случая.

Комисията е независим специализиран държавен орган, който прилага националното и европейското право на конкуренцията, пише в писмото на КЗК.

Съгласно приложимото в страната право на конкуренцията, монополно е положението на предприятие, което по закон има изключителното право да извършва определен вид стопанска дейност. Монополното положение се предоставя само от Народното събрание със закон.

Господстващо е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи.

Нито Законът за защита на конкуренцията, нито правото на Европейския съюз забраняват монополното или господстващото положение на предприятията. Аналогично на Европейската комисия, КЗК няма правомощия да прилага правилата на конкуренцията по отношение на самото пазарно положение на фирмите, без да е установена злоупотреба. Както ЕК, така и КЗК не е оправомощена да приема решения, с които да установява „кои са монополистите” или „кои са господстващите предприятия”, извън случаите, в които се проучва евентуално извършено нарушение по ЗЗК или по Договора за функционирането на Европейския съюз.

КЗК постановява решения, с които установява извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията или Договора за функционирането на Европейския съюз и налага предвидените в закона санкции. От началото на 2012 година до настоящия момент КЗК е постановила 28 решения в областта на антитръста (злоупотреби и забранени споразумения) и е наложила имуществени санкции за извършени нарушения в общ размер на 20 745 418 лв.