Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия, изразяваща се в придобиването на едноличен контрол от страна на „Мобилтел” ЕАД върху дружествата „Спектър Нет” АД, гр. София и «Мегалан Нетуърк» АД, гр. София, като постанови незабавно изпълнение на решението, съобщи регулаторът.

По-долу са представени мотивите за това решение, което според КЗК няма да породи монополно положение, а напротив, ще насърчи конкуренцията и ще може да предостави на клиентите по-изгодни цени.

След анализ на представените в хода на проучването документи, свързани с придобиването на двете предприятия, Комисията стига до извода, че двете транзакции са взаимосвързани и представляват една концентрация. Оценяването им в едно производство е с цел да се отчете и реалната пазарна мощ, която ще придобие „Мобилтел” ЕАД след тяхното финализиране.

Продуктовите пазари, на които сделкаta ще окаже въздействие, са пазарът на фиксирана гласова телефонна услуга (на който са активни „Мобилтел” ЕАД и „Спектър Нет” АД консолидирано с „Орбител” ЕАД); пазар на дребно на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи (на който са активни всички участници в концентрацията); пазар на пренос и разпространение на телевизионни програми до крайни потребители срещу заплащане - Pay TV (на който са активни всички участници в концентрацията).

Мобилтел е декларирал намерение да предоставя четворен пакет услуги, включващ доставка на интернет, цифрова телевизия, фиксирана и мобилна телефония.

Заключението на КЗК е, че подготвената концентрация не би могла да доведе до господстваща позиция на пазара на фиксирана гласова телефонна услуга поради незначителното пазарно присъствие на участниците в планираната операция. Високият пазарен дял на историческото предприятие БТК на този пазар е индикатор за липса на реална конкуренция към настоящия момент и в краткосрочен план. Ето защо обединяването на предприятия с несъществени пазарни позиции на пазар, доминиран от едно единствено предприятие се очаква да има само положителен ефект за конкуренцията, редуцирайки до известна степен съществуващата несиметричност.

По отношение пазара на пренос и разпространение на телевизионни програми срещу заплащане (Pay TV) КЗК също стига до извода, че в резултат на концентрацията е изключено достигане на господстващо положение на новосъздадената структура, а още по-малко до степен, която би позволила негативно засягане на конкурентната среда. От една страна пазарните дялове на участниците в сделката са незначителни, а от друга, новите технологии, установените ниски бариери за навлизане, както и заявеното желание за участие от страна на други оператори са индикатори за бъдещ потенциал за развитие на този пазар.

В процеса на оценка
на пазара на дребно на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи, КЗК установи, че същият е национален по обхват и на така дефинирания географски пазар обединената структура формира пазарен дял далеч под 15 %.

Проучването на регулатора показва, че предоставянето на услугата може да се извършва чрез различни технологични платформи (LAN, ADSL, кабелен интернет, FTTH), които заедно формират самостоятелен продуктов пазар. Това обстоятелство го характеризира като висококонкурентен, със значителна възможност за развитие както от гледна точка на предлагане, така и на търсене. За това допълнително способства и предвиденият уведомителен режим за навлизане на нови оператори на този сегмент от телекомуникационния сектор, както и липсата на съществени структурни бариери.

По отношение пазара на мобилна гласова телефонна услуга може да се предположи, че концентрацията по-скоро ще доведе до известно преразпределение на настоящите потребители на мобилна гласова телефонна услуга предвид зрелостта на пазара, високата степен на насищане, както и установените трудно преодолими бариери от структурен и правно-административен характер.

С придобиването на двата интернет доставчика „Мобилтел” ще разшири портфолиото си както чрез предоставяне на фиксиран широколентов достъп до интернет на крайни потребители като самостоятелна услуга, така и в пакет с мобилната услуга, с отстъпка от месечния абонамент. Това вероятно ще доведе до промяна в пазарната му позиция поради привличането на абонати, ползващи услугите на другите два мобилни оператора. В същото време обаче КЗК отчита и факта, че към настоящия момент много от потребителите са абонати на повече от един мобилен оператор поради сравнително ниските потребителски цени в страната за повиквания в същата мобилна мрежа, в сравнение с цените за повикване към другите мрежи.

Също така, установено е, че предлагане на двойни и тройни услуги в пакет се наблюдава от няколко оператора, включително и ЕКМБ, като БТК е в състояние незабавно (ако се вземе такова корпоративно решение) да предложи и четворен пакет. Следователно, тази търговска политика се прилага и от други основни играчи в телекомуникационния сектор и към момента очевидно с цел засилване на пазарни позиции чрез привличане на нови клиенти.

Другите далекосъобщителни оператори, в т.ч. и вторият мобилен оператор, също е възможно да реагират на новата ситуация и да предложат разширяване (или пакетиране) на предлаганите от тях услуги чрез установяване на дългосрочни партньорства или чрез други форми на сътрудничество. Следователно, присъстват и биха могли да навлязат конкуренти, способни да отговорят на търсенето на пазара и потребителските нагласи, както и да предложат аналогична по вид пакетна услуга.

Освен това уведомителят изрично е декларирал, че ще продължи да предлага основните си услуги и поотделно, а не задължително в пакет, така че въпрос на преценка на потребителите ще бъде дали да ползват всички услуги комплексно, или само някои от тях.

С оглед цялостния анализ КЗК прави заключението, че доколкото след осъществяване на настоящата концентрация няма да се установи или засили господстващото положение на придобиващото предприятие на нито един от анализираните пазари, то ефективната конкуренция в резултат от операцията няма да бъде възпрепятствана. Нещо повече – осъществяването на планираната сделка ще стимулира конкурентите за адекватно пазарно поведение с цел отстояване и увеличаване на пазарните си позиции, което ще доведе до ползи за потребителите чрез по-бързото въвеждане на иновационни технологии и услуги.

Практикуваното от участниците на телекомуникационния пазар пакетиране на предлагани от тях услуги е естествен процес, който позволява да се скъси времето за внедряване на продукта на пазара и да се оптимизират разходите за предоставянето им до крайния клиент. В настоящото проучване КЗК не може да се ангажира с точна прогноза относно дългосрочните ползи за пазара, тъй като все още делът на абонатите, ползващи пакетни услуги, е сравнително нисък спрямо този на ниво ЕС. Очертаващата се тенденция за развитие на този процес постепенно ще заличи границите на традиционните сегменти в сектора, тъй като операторите, борейки се за пазарно влияние, ще се стремят да предоставят услугите си в пакет поради достигането на зрялост на много от традиционните електронносъобщителни услуги.