Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разреши на София Опъртюнити ООД да придобие контрол върху Първа финансова брокерска къща ООД. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Предметът на дейност на София Опъртюнити е производство, търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и други дейности. Дружеството се притежава поравно от Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, контролиращи също Първа инвестиционна банка АД.

Първа финансова брокерска къща /ПФБК/ предлага финансови, инвестиционни услуги и консултации и извършва сделки с чуждестранна валута.

Чрез сделката се очаква ПИБ да разшири своят портфейл от предлагани услуги, които ще включват финансови консултации по мандат на клиенти и предоставяне на финансови анализи. Въпреки общата собственост не се предвижда занапред нито обвързване на дейностите на ПФБК и ПИБ, нито промяна в политиката на пренасочване на клиенти.

При оценяване на ефекта от придобиването КЗК изследва пазарното положение на участниците в сделката преди и след осъществяването й, както и факторите, които влияят върху пазарната им позиция. Бе установено, че концентрацията е от хоризонтален тип и целта на Комисията бе да изясни доколко препокриването между дейностите на страните, свързани с търговия на ценни книжа и чуждестранна валута, ще доведе до изменение в структурата на пазара.

Общият обем на търговията с финансови инструменти на ПИБ и на ПФБК за 2008 г. е 8.95%, като при търговията с чуждестранна валута двете дружества имат общ пазарен дял от 0.5%. Тези стойности на пазарните позиции показват, че никой от участниците в концентрацията не притежава господстващо положение на който и да е от съответните пазари, нито че след финализиране на сделката е вероятно да бъде създадено такова. Анализът отчита също възможността клиентите да преминат бързо и лесно към други доставчици на услугите по търговия с ценни книжа и чуждестранна валута. Поради тези причини сделката няма да доведе до съществено изменение на пазарната структура, нито ще се възпрепятства ефективната конкуренция.

При така установените обстоятелства Комисията счита, че концентрацията няма да окаже негативно влияние на който и да е пазар, нито ще доведе до установяване на господстващо положение, поради което е разрешена.