Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции на обща стойност 150 хил. лв. на „Лакосте” ЕООД, гр. София и ЕТ ”Димитър Тонев”, гр. Велинград, за извършени нарушения по чл. 30 и чл. 32 от ЗЗК.

Производството е образувано по молба на единствения лицензиран превозвач за района на гр. Велинград - „Чепино-Автотранспорт” ЕООД. Дружеството стопанисва и автогарата в града, съгласно договор с община Велинград.

Комисията установи, че „Лакосте” ЕООД и ЕТ ”Димитър Тонев” са извършвали превоз на пътници по маршрута „Велинград-София-Велинград” без необходимите разрешителни и без да заплащат предвидените държавни такси. Нерегламентирано са използвани леки автомобили, вместо автобуси, а часовете на тръгване съвпадат с тези на молителя. Фирмите са стопанисвали и рекламирали обект „Автогара Тонев”, който също не отговаря на законовите изисквания.

Действията на ответниците въвеждат в заблуждение клиентите на предоставяната услуга, противоречат на добросъвестната търговска практика и създават реална възможност за увреждане интересите на „Чепино-Автотранспорт” ЕООД.

КЗК постанови прекратяване на нарушенията и предварително изпълнение на решението.