Всички лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски от 01.01.2010 г., ще подават нова декларация – образец 7, в териториалните структури на Националната агенция за приходите /НАП/ по постоянен адрес, съобщиха от приходното ведомство.

Декларация образец 7 може да се изпрати и по пощата с обратна разписка.

В масовия случай лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски, са трайно безработни, които не получават обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата, обясняват от НАП.  

От агенцията уточняват, че задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за лицата, регистрирани като самоосигуряващи се (едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите).

Декларация образец 7  се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест, ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7, обясняват от НАП.

Всички, които не подадат декларацията, но са били задължени да го направят, ще бъдат глобени от 500 до 1000 лева.

От началото на годината пък здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

От тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващити се, дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, допълват от НАП.