Малките и средните предприятия са основен източник на заетост и благосъстояние за населението на всяка държава.

 

А както при всеки бизнес и при МСП достъпът до финансов ресурс е от ключово значение.

 

Около 25% от малките и средни предприятия не са търсили допълнително финансиране под никаква форма през 2010 г., показват данни на НСИ. Парадоксално, но изглежда една четвърт от МСП в България не се нуждаят от средства за развитие на бизнеса си.

 

В проучването на НСИ са дефинирани три основни типа финансиране - чрез заем, капиталово финансиране и други видове финансиране.

 

Заемът и другите видове финансиране са предпочитаните форми, като успехът при търсенето на заем е почти еднакъв за всички групи предприятия, но през 2010 г. се наблюдава намаление на дела на постигналите пълен успех при получаването на кредит, за сметка на нарастване на частично успелите и неполучилите търсеното финансиране.

 

Най-голям е делът на успешно получилите заем предприятия, класифицирани в сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Професионални дейности и научни изследвания”.

 

През 2010 г. нараства необходимостта от осигуряване на поръчители при отпускането на заеми.

 

Основните поръчители на отпуснатите заеми са собствениците/управителите на фирмите, семейството, приятелите или други лица и други фирми.

 

Отказът на банките за отпускане на търсените заеми се определя от няколко основни причини - недостатъчно обезпечение или гаранция, недостатъчен или рисков потенциал, лош кредитен рейтинг и недостатъчен собствен капитал.

 

Тревожен обаче е фактът, че най-висок дял имат отказите без посочена причина.

 

Аргументите за отказ на другите заемодатели да отпускат заеми са аналогични, като и при тях делът на отказите без посочена причина също е най-голям.

 

Оценката на предприятията за условията, при които могат да получат заем, не се

променя съществено през наблюдавания период. През 2010 г. 59.9% от предприятията считат, че лихвените проценти по заемите са доста високи, а нелихвените условия (падеж, срок на изплащане, обременяващи юридически клаузи и други подобни) са неприемливи.

 

Докато през 2007 г. 41.8% от предприятията считат, че избраната от тях банка предлага най-добрите нелихвени условия, през 2010 г. предпочитанията са за банките, на които фирмите вече са били клиенти.

 

Търсенето на капиталово финансиране не се променя съществено - 5.8% от общото търсене през 2007 г. и 5.4% през 2010 г.

 

Основен източник на капиталово финансиране са банките, следвани от съществуващите акционери и семейството и приятелите. Като цяло банките стават все по-склонни да отпускат капиталово финансиране.

 

При другите видове финансиране най-предпочитани са банковият овърдрафт и лизингът. Други разпространени форми са търговските кредити (от доставчици) и авансовите плащания (от клиенти).

 

При търсенето и получаването на други видове финансиране най-много предприятия са постигнали пълен успех в сравнение с финансирането чрез заем и капиталовото финансиране.

 

Оценката на икономическите условия за развитието на бизнеса не се влияе нито от степента на растеж, нито от икономическата дейност. Факторите, които в най-голяма степен ограничават растежа на бизнеса, са: общата икономическа перспектива; ограничено търсене на вътрешния пазар; новите пазарни конкуренти; ценовата конкуренция; утежнените закони и недостатъчните финансови средства.