Съветът на директорите на Макси I АД свиква общо събрание на акционерите, което ще се състои на 31 декември. На него ще бъде гласувано предложение за придобиване на публичен статут на дружеството.

В дневния ред е заложено и разглеждане на предложение за промяна на вида и номиналната стойност на акциите на компанията. Ако бъде взето решение, съветът на директорите ще бъде овластен да увеличи капитала на Макси I АД до номинален размер 70 млн. лева при условията на първично публично предлагане на ценни книжа чрез издаване на нови акции за срок от 5 години.

На общото събрание ще се определи точния размер на емисията, с която ще се увеличи капитала, емисионната стойност на акциите и инвестиционният посредник, който да обслужи първичното публично предлагане.

Според проверка в регистъра на АПИС, капиталът на  Макси I АД възлиза на 9 699.05 лева, разпределен в 193 981 акции с номинална стойност 50 лева. Собственици с по 50 % от капитала на дружеството са Евгения Тотева и Николай Илиев, а дейността, която регистрираното в столицата дружество развива, е в сферата на търговията на едро със стоки за домакинството.