Акционерите на Медика АД ще гласуват нетната печалба на дружеството за 2007 г.. която е в размер на 1 317 495.95 лева, да се разпредели като дивидент в размер на 335 623 лева, представляващ 1 лев дивидент на 1 акция, а остатъкът 981 872.95 лева да бъде отнесен към неразпределена печалба. Това ще стане на свиканото на 24 април общо събрание на акционерите.

На събранието ще се гласува и за увеличаване на капитала на Медика АД от 335 623 лева на 10 068 690 лева, със собствени средства на дружеството чрез превръщане на част от печалбата в капитал, за сметка на неразпределена печалба от минали години. Това ще стане чрез издаване 9 733 067 броя обикновени, поименни безналични акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Новите акции, които се издават, се разпределят безплатно между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала. Посредник, предложен да обслужва увеличението на капитала, е Първа Финансова Брокерска Къща ООД.

Акционерите ще вземат решение и за изработка на лекарства под търговски марки на Софарма АД, с възложител Софарма АД и изпълнител Медика АД. Стойността на сделките по договора се очаква да бъде в размер на 20 млн. лева. Договорът е петгодишен със срок на действие до 31 декемрви 2012 г.

Друга точка в дневния ред е закупуване на готова продукция и стоки и продажбата им на трети лица. Стойност на договора не се оповестява в доклада. Сделката е в полза на Медика АД и купувача - Софарма Трейдинг АД. Той се сключва за срок от 1 година до 4 януари 2009 г.

Акционерите на Медика АД ще гласувт и за наемане на терен в офис център България 2000 от Дарик Имоти България АД. Договорът се сключва за срок до 31 декември 2008 г.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 12 май и при същия дневен ред. Право на глас в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 10 април 2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, даващи право на глас в общото събранние е 8 април.