Меком АД-София ще раздаде дивидент на акционерите си, става ясно след проведено Общо събрание на акционерите.

От формираната печалба за 2008 године ще бъде разпределен дивидент от 0.06 лв. брутно на акция.

Право да го получат имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на Общото събрание на акционерите, или към 14.07.2009 година.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2009 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!