Производителят на изделия от месо Меком АД е на крачка по-близо до процедурата по увеличение на капитала чрез привилегировани акции.

На заседание днес Комисията за финансов надзор e потвърдила и допълнението към проспекта на дружеството от Силистра. В него е предвидено публично предлагане на емисия от  14 000 995 задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас. Номиналната стойност на книжата е 1 лв.

Допълнението на проспекта е свързано с промяна на  процента на кумулативния гарантиран годишен дивидент по емисията привилегировани акции, който е увеличен от 12% на 18% от емисионната стойност на акциите.  

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!