Представяме ви месечен валутен анализ, изготвен от Стоян Михайлов ИП Делтасток АД.

 

EUR/USD

06 Юли 2008 г. - 1.5697

Двойката се намира във възходящо  движение след дъното при 1.1640 (15.11.2005). Техническите индикатори на дневна база са все още низходящи след върха при 1.5901, а търговията е ситуирана над 50- и 200- дневните SMA, текущо проектирани при 1.5584 и 1.5046.

В рамките на изминалия месец  търговията запази рейнджовия си характер, като станахме свидетели на резки суингове в областта 1.5283-1.5844. Очакваната от нас реверсия при 1.5211 бе осъществена при 1.5301, което от своя страна е в известен смисъл проблематично, тъй като липсата на спад, макар и формален, под 1.5283 прави некоректно възприемането на резистънса при 1.5844 за отключващ покачване над 1.6019. Въпреки известната несигурност, считаме, че при 1.5301 е поставен финал на консолидацията след 1.5901 и се развива растеж за 1.6566.

С респект към по-високите йерархии, нагласата ни си остава "bullish" за нови върхове, като критично на старшите фреймове продължава да е едва 1.4439, а след преодоляване на 1.6019 такова ще е 1.5301.

Считаме, че е започнал растеж за пробив над 1.6019, към 1.6566. В първата половина на м. Юли очакваме по-скоро рейнджова търговия под локалния връх 1.5909, след което да бъде възобновен растежа за 1.6135 и 1.6566. Евентуален спад под 1.5461 би опровергал текущата ни визия, тъй като би сигнализирал, че двойката е все още в корекционната фаза след 1.6019 и предстои пореден тест на зоната 1.5000-1.5283. Подобно интрамесечно развитие,  разбира се няма отношение към дългосрочната ни нагласа за нови върхове над 1.6019, които считаме за неизбежни.


Средносрочни съпротиви

1.5909
1.6019
1.6341
1.6566

Средносрочни подкрепи

1.5461
1.5283
1.50+
1.4439

USD/JPY

06 Юли 2008 г. - 106.77

От средносрочния връх при 124.14 се развива низходящо движение, което преодоля отговорната динамична подкрепа при 107.21-60 и отчете минимум при 95.75 Техническите индикатори са неутрални на дневна база, а търговията е ситуирана между 34- и 144-периодните пълзящи средни*, текущо проектирани при 105.39 и 109.01.

Валутната двойка частично оправда очакванията ни, като се покачи до 108.59, където наблюдавахме реверсия на възходящото движение и спад до 104.99. За съжаление на този етап това е крайно недостатъчно за да бъде категорично потвърдено, че при 108.59 е финализиран растежа от 95.75, респективно, че се намираме в началото на силен низходящ импулс към зоната на 90-те. Запазваме нагласата си от предходните месеци, че низходящият тренд от 124.14 не е завършен при 95.75 и възстановяването от това ниво е само корективно, предшестващо нови по-ниски стойности в USD/JPY.

DJIA отговори прецизно на очакванията ни, като спадът започнал в началото на Юни бе ускорен и достигна локално дъно малко под целта ни 11 192, при 11 157. Считаме, че спадът има серизен потенциал за нови, по-ниски стойности и очакваме безпроблемно достигане на 10 652, а вероятно и на психологическото 10 000 в рамките на следващите няколко седмици.

През настоящия месец очакваме ускоряване на спада към 102.63, като пробив на това ниво ще потвърди нагласата ни за развитие на низходящ тренд с цел преодоляване на 95.75. Критично за нагласата ни при ниските времеви мащаби е 108.44, като преодоляване на това ниво ще сигнализира за оставане в консолидационната фаза след 95.75, което вече считаме за малко вероятно. Спрямо високите йерархии, 109.52 и най-вече 111.62 са резистентните точки, които биха "охладили" увереността ни за нива под 95.75.

*Използваните 144- и 34-периодни SMA, кореспондират единствено с конкретния 48-часов времеви интервал и не са производни от "дневна" база.


Средносрочни съпротиви

108.44
109.52
111.62

Средносрочни подкрепи

102.63
100.82
95.75
90.20

GBP/USD

06 Юли 2008 г. -  1.9823

Двойката се намира в корективна фаза спрямо низходящото движение след средносрочния връх при 2.1160. Техническите индикатори са възходящо реверсирани, а търговията е ситуирана между 50- и 200- дневните SMA, проектирани при 1.9689 и 1.9975.

Потвърдиха се очакванията за оставане в консолидацията над 1.9374, като няма промяна в дългосрочната ни нагласа, че настоящата рейнджова фаза е корективна спрямо спадът от 2.1163 и в този смисъл предхождаща силен низходящ тренд към 1.8000. Поради високата йерархия от която е производен както върхът при 2.1163, така и настоящата консолидационна фаза, то е напълно нормално продължителното й развитие и едва след пробив под 1.9336 ще е потвърден нейния финал, респективно наличието на низходящ тренд към 1.8000.

В рамките на текущия месец очакваме двойката да продължи възходящото си движение към 2.0274, като ще очакваме реверсия в зоната 2.0274-2.0437, която да даде начало на силен спад за пробив под 1.9338. Върхът при 2.0397 е без техническо значение в този фрейм и няма да играе роля за очакваната реверсия докато не бъде преодоляно 1.9338. Критичните нива спрямо текущият растеж от 1.9374, както и потенциалната реверсия могат да бъдат обект единствено на ежедневните ни валутни анализи.


Средносрочни съпротиви

2.0007
2.0225
2.0397
2.0622

Средносрочни подкрепи

1.9477
1.9338
1.9190
1.90 - сентимент