Предложение да не се разпределя дивидент, а печалбата за 2007 година, която е в размер на 511 000 лв. плюс неразпределената печалба от минали години, която е в размер на 1 459 000 лв. , да се отнесе във Фонд Резервен ще гласуват на общо събрание акционерите на Метизи АД - Роман.

Събранието е насрочено за 27 юни, а при липса на кворум ще се проведе на 18.07.2008 година.

Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието или към 13.06.2008 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание е 11.06.2008 година.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.