Правителството трябва да поощри създаването на международни бизнес центрове и инкубатори, чрез които на българския пазар да се привлекат допълнителни чуждестранни инвестиции и от по-малки европейски компании. Увеличеният по този начин приток на преки чужди инвестиции в страната ще намали безработицата и ще насърчи развитието на нови производства в изостаналите региони.

Препоръката е на н.с. І ст. д-р Николай Найденов от Икономическия институт на БАН. В свое изследване той анализира възможността бизнес инкубаторите с чуждо участие да се използват като инструмент за създаване на жизнеспособен сектор от малки и средни предприятия в България.

За да се осъществи идеята, според д-р Найденов, местните институции трябва да стимулират създаването на специализирани международни инкубатори, или вече съществуващите бизнес центрове у нас, трябва да привлекат за свои клиенти неголеми, но перспективни чуждестранни фирми. Основното е, те да се занимават с производствена дейност и то в отрасли, които са били характерни за съответните райони преди началото на прехода. Поради географската близост и членството на страната в ЕС, най-ефективно би било усилията да се насочат към компании от ЕС, смята икономистът.

Като база за създаването на международните бизнес инкубатори могат да се използват стари сгради и съоръжения на неработещи вече промишлени предприятия в страната. Така учредителите им ще могат да предлагат на партньорите си производствени помещения. Самите сгради биха могли да се отдават дългосрочно под наем и дори да се продават, но на компании със сериозни намерения за установяване в съответния регион.

Важно е също така в инкубатора да се приемат не просто чуждестранни наематели на офис- помещения, а инвеститори с интерес и намерения да започнат производствена дейност в страната, изтъква научен сътрудник Николай Найденов. Това ще стимулира създаването на работни места за местното население и развитието на нови производства в малките градове и изостаналите селски райони на страната, смята той.

За да се улесни сътрудничеството с други предприятия, както и да се изгради местен капацитет за прилагане на нови технологии, потенциални участници в международните бизнес инкубатори са и български фирми, ориентирани към външните пазари и с възможности да произвеждат конкурентноспособни продукти, предлагат още от Икономическия институт на БАН. Според учените, състоянието и развитието на процеса по създаване на бизнес инкубатори в България до момента подсказва, че без подкрепата от чуждестранни проекти и програми, подобно начинание е обречено на неуспех.

Създаването на подобни организации по инициатива на представители на определен бизнес или регион в страната не е често срещана практика, смята д-р Найденов. Причината е, че голяма част от предприемачите в България не познават същността, предназначението и функциите на бизнес инкубатора. Затова, на хората, които желаят да стартират собствен бизнес или да го доразвият, трябва да им се разясни ролята на този тип организации.
 
Идеята за бизнес инкубаторите в България се развива от повече от 15 години, но въпреки това все още добре структурираните организации с успешна реализация са малко на брой, изтъква в разработката си научният сътрудник от Икономическия институт на БАН. Малкото реално действащи бизнес инкубатори в страната са резултат от финансовата и експертна подкрепа на чуждестранни донорски организации и международни проекти, казва той. И добавя, че като цяло, сложната икономическа обстановка у нас през последните години, липсата на финансови облекчения от страна на държавата, слабият предприемачски дух и ниският жизнен стандарт на хората в изостаналите райони не спомагат за развитието на този тип организации.

Най- общо, в България могат да се различат 3 типа бизнес инкубатори – т. нар. общ тип, високотехнологични и виртуални. Най многобройна е първата група, в която попадат бизнес центровете, на чиято територия работят разнородни по дейност фирми. Такива са изградени основно по програмата „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”- JOBS.

Засега в България има само 2 високо-технологични бизнес инкубатора – в Габрово и Варна. Дейността им е съсредоточена в подкрепата на идеи и проекти в сферата на информационните и иновационни технологии. Два са и работещите виртуални центрове в страната – Европейски виртуален инкубатор и инкубатора в Габрово, който работи и в уеб- пространството.

От Икономическия институт на БАН посочват програмата „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”- JOBS като най- успешна за подпомагане на малки и средни предприятия и за събуждане предприемаческия дух в по-малките населени места.

По линия на JOBS е създадена мрежа от 42 бизнес центъра и инкубатора в страната. Тя предлага широк спектър от информационни, финансови и офис услуги, консултации в различни области, пазарна информация, обучения, изработване на бизнес планове, както и улеснен достъп до финансиране. Мрежата може да се разглежда само като подготвителен етап за бъдещото развитие на международните бизнес инкубатори, изтъква д-р Найденов.

Главното изискване към кандидатите за участие в бизнес инкубаторите е да имат жизнеспособна идея, да разкриват нови работни места и да предлагат на пазара продаваем продукт или услуга, посочва икономистът.

По данни на института, чрез мрежата на JOBS над 120 български фирми са започнали или разширили производството си – главно в секторите текстил, хранително- вкусова промишленост, мебели, услуги и др. По линия на проекта е осигурена дългосрочна заетост на 28 845 души, а предоставените бизнес услуги на различни фирми са над 116 хил. броя.