Министерството на финансите преотвори вчера, 20 юни, емисия държавни ценни книжа с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца, емитирани на 19 януари 2011 година – съобщиха от финансовото ведомство.

При близо 84 млн. лв. заявени поръчки, министерството одобри ДЦК в размер на 50 млн. лв., с което общият обем на емисията надвиши 150 млн. лв.

Емисията е приоритетна за министерството, тъй като се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент през тази година, който е един от критериите от Маастрихт за членство в еврозоната, обясняват от МФ.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност за одобрения обем от 50 млн. лв. е 5.42 процента. Забелязва се минимално покачване на доходността спрямо предходния аукцион с 3 базисни точки.

Но според финансовото министерство, това се дължи на двойно по-големия обем пласирани ДЦК спрямо предходния аукцион от същата емисия (23.9 млн. лева). А в настоящите условия на несигурност на европейските дългови пазари, цената на финансиране на правителството на вътрешния пазар според МФ остава стабилна.

На вчерашния аукцион, както е очаквано за дългосрочните ДЦК, са участвали институционални инвеститори в лицето на пенсионни фондове, застрахователни и животозастрахователни дружества. Очаква се увеличаване на ликвидността на цялата емисия на вторичния пазар.

Според последните публикувани от Евростат и ЕЦБ данни за месец май 2011 г., хармонизираният дългосрочен лихвен процент на България е 5.39% и е под стойността на редица държави от Централна и Източна Европа. За Полша например той е 6.06%, за Унгария е 7.11%, за Румъния е 7.26% , а за Латвия – 6.36 процента, уточняват още от финансовото министерство.