Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ прие становище по искане на Министерство на финансите, относно предложение на Сдружение Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкари – Монтана, за административно определяне на минимална защитна цена на масовия хляб. Искането за становище е във връзка с изпълнението на една от антикризисните мерки на правителството.

Комисията оцени ефекта върху конкуренцията от нормативно определяне на цената на масовия хляб, като анализира действащата регулаторна рамка за производство и търговия с хляб, практиката на КЗК и ВАС, позицията на Европейската комисия, както и законодателните режими в други страни членки на ЕС по отношение на ценообразуването на хляба.

Комисията взе предвид също така и изложените мотиви за въвеждане на минимална цена на хляба, като прекратяване на нелоялните търговски практики, осъществявани посредством продажба на цени под себестойност, защита на интересите на производителите и потребителите, пресичане на сивата икономика в сектора и други.

В нито едно от законодателствата на проучените деветнадесет държави членки на ЕС не съществува регулация по отношение на цената на масовия хляб, нито се предвижда въвеждането на такава регулация.

Като съпостави необходимостта  от въвеждането на ценови контрол  /с оглед защита икономическите интереси на производители/доставчици и гарантиране на качеството на хляба в полза на потребителите/ с произтичащите от тази мярка евентуални последици върху конкуренцията, комисията постанови, че приемането на минимална защитна цена не е целесъобразна мярка, чийто полезен ефект би могъл да компенсира вредите от ограниченията върху стопанската дейност на участниците на съответния пазар.

КЗК счита, че това би ограничило или елиминирало една от основната форми на конкуренция – ценовата, което би довело до ограничаване на свободната стопанска инициатива на участниците на пазара и значително засягане на интересите на потребителите. Резултатът от определянето на минимален праг на крайната потребителска цена на масовия хляб би бил подобен на резултата, който се наблюдава вследствие на забранено споразумение между предприятия за определяне на цените на този продукт.

Правото на конкуренция се противопоставя категорично  срещу всяко изкуствено фиксиране  на цени, което не е в резултат от естествения пазарен механизъм  на търсене и предлагане. Според КЗК, това неминуемо води до ограничаването на конкуренцията между предприятията, до намаляване благосъстоянието на потребителите, а оттам и до значително засягане на интересите на цялото общество.

Комисията е на мнение, че въвеждането на единна минимална цена на хляба се явява излишно, тъй като ценовата регулация не би могла, сама по себе си, да гарантира постигането на определените цели. Идентифицираните проблеми на пазара на масов хляб в страната могат да бъдат преодолени посредством естествените саморегулационни пазарни механизми, нормативно установените контролни механизми по отношение на процеса на производство и търговия с хляб, както и чрез ефективно прилагане на действащите разпоредби на правото на конкуренция по отношение на участниците на съответния пазар.

КЗК подчертава, че държавно-властническа интервенция на пазара чрез въвеждане на минимална защитна цена на хляба е крайна мярка, която е възможна само за преодоляване на т.нар. "пазарен провал” или за постигане на важни социални цели, като например опазване здравето на хората. От направените анализи не се откроява липса или недостатъчно ефективно функциониране на пазарния механизъм на ценова конкуренция на пазара на масов хляб в страната.

Според КЗК проблемите в сивия сектор могат да бъдат решени единствено чрез ефективно упражняване на данъчен и социално-осигурителен контрол от страна на компетентните държавни органи, а не чрез ограничаване на ценовата конкуренция между хлебопроизводителите.

Също така, проблемите, които произтичат от натиск от страна на определени участници на пазара и целят сваляне на цените под нивото на себестойност, не трябва да бъдат решавани чрез ценова регулация, тъй като подобно поведение би следвало и може ефективно да бъде предотвратявано и преустановявано чрез използване на средствата на правото на конкуренцията. Ефектът от такава минимална цена би бил предпазване на участниците на пазара от процеса на конкуренция помежду им.

Комисията подчертава, че именно в момент на икономическа криза съществува необходимост от целенасочено и ефективно правоприлагане в областта на конкуренцията с оглед стабилизиране на пазарите.