„Монбат“ АД обяви в писмо до КФН и БФБ резултатите си за първите девет месеца на годината във връзка със започналия процес на преструктуриране на дружеството и отделянето на "Монбат Рисайклинг" ЕАД.

Според данните реализираната консолидирана печалба за месец септември е 1867 хил. лева преди облагане с данъци, което представлява намаление на печалбата от 2.8 %, в сравнение със септември м. г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2010 г. сочат, че "Монбат" АД и "Монбат Рисайклинг" ЕАД са реализирали печалба в размер на 15 315 хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 15.88 % в сравнение със същия период на 2009 г.

Само за септември консолидираните нетни приходи от продажби са в размер на 18 454 хил. лева, което представлява ръст от 40.37 % в сравнение със септември 2009 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2010 г. сочат, че "Монбат" АД и "Монбат Рисайклинг" ЕАД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 128 416 хил. лева, което представлява ръст от 59.60 % в сравнение със същия период на 2009 г.