През месец декември 2007 г. Монбат АД е реализирало продажби в размер на 18.299 млн. лв, което представлява ръст на продажбите от 157% в сравнение с месец декември на предходната година, стана ясно от съобщение в сайта на борсата.

Обобщените данни за дванадесетмесечието на 2007 г. сочат, че дружеството е реализирало приходи в размер на 143.994 млн. лв., което представлява ръст от 83.2% в сравнение със същия период на 2006 г.

Реализираната печалба на Монбат АД за декември 2007 г. е 1.994 млн. лв., което представлява ръст на печалбата от 82.6%, в сравнение с декември 2006 г. За деветмесечието на миналата година дружеството е реализирало печалба в размер на 19.426 млн. лв., което представлява ръст на печалбата от 119.5% в сравнение със същия период на предходната година.

Извънредните разходи са в размер на 520 хил. лева, които представляват допълнително възнаграждение на работниците и служителите и премии.

От Монбат АД съобщават още, че считано от 21 януари тази година коммпанията е сключила договор със Сервиз Финансови Пазари ЕООД, дъщерно дружество на БФБ–София за оповестяване на обществеността на регулираната информация по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа чрез системата X3 News.