През ноември 2007 г. ръководството на Монбат АД е изготвило прогноза за развитието на дружеството за 2008 – 2009 г. Засилващото се влияние на световната финансова криза върху икономиките на европейските страни, които представляват основите пазари на дружеството, рязкото понижение на цената на оловото, което е основна суровина за производство на акумулаторни батерии, както и забавянето на пуска на проекта в Сърбия, накара ръководството на дружеството да направи корекция в прогнозите си края на 2008 г.

През следващата година Монбат АД прогнозира 10% увеличение на произведените акумулатори в Ah (170 940 броя) спрямо 2008 г. на консолидирана база. Въпреки увеличението на производството, от компанията очакват 5.7% намаление на нетните приходи от продажби, в сравнение с тази година.

Прогнозираните нетните приходи от продажби през следващата година на консолидирана база възлизат на 75.93 млн. евро. Според документа в края на тази година приходите ще възлизат на 80.53 млн. евро.

Компанията очаква консолидираната нетна печалба през следващата година да достигне 13.67 млн. евро спрямо прогнозираните 14.04 млн. евро в края на 2008 г.

За ограничаване на разходите в условията на икономическа криза Монбат предприема няколко мерки. Едната от тях е съкращаването на персонала с близо 15% от 1 декември 2008 г., поетапни допълнителни съкращения през 2009 г., намаляване на разходите за полипропилен и олово, намаляване на транспортните разходи с близо 20% през 2009 г., намаляване на премиите, по които се купуват оловото и оловни сплави, намаляване цените на доставчиците на окомплектовка и услуги, както и намаляване на разходите за енергия и природен газ.

Прогнозираните инвестиции на Монбат АД през 2009 г. предвиждат пускане на модернизирания завод за преработка на стари акумулатори в Монтана през януари, който се очаква да произведе 3.7 хил. т допълнително олово през 2009 г. От компанията считат, че заедно с този завод, както и тези в Сърбия и Румъния, собственото производство на олово ще покрие 57% от необходимото олово за следващата година.

Преразгледани са и планираните за следващата година инвестиции, като ръководството на компанията редуцира прогнозираната сума от 25 млн. лв. до 14.5 млн. лв. От дружеството възнамеряват да реализират част от инвестициите с финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Развитие на конкуретноспособността на българската икономика 2007 - 2013 г. за технологична модернизация на предприятията."