Монбат АД-София разпределя 7 755 000 лв. като дивидент сред акционерите. Нетна стойност на дивидента за една акция за акционери - физически лица е 0.2004 лв. Броят акции, върху които се разпределя дивидента е 36 756 046.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ят ден след деня на ОСА, или към 10.07.2013 г.

Крайната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2013 г.

Последната цена на акциите на дружеството е 6.700 лв. за лот. Делът на брутния дивидент от текущата пазарна стойност на книжата е 3.14%.