Относно предположението на г-н Валентин Захариев, че от страна на ръководството на МОСВ е оказван натиск за спиране на производството на олово в ОЦК-Кърджали, бихме искали да уточним, че никога не е оказван такъв натиск от страна на МОСВ или от страна на представители на политическото ръководство върху ръководството на комбината. Имало е срещи за обсъждане на възможностите за модернизация на производството и привеждането му в съответствие. Инвестиционните намерения за ОЦК-Кърджали, внасяни в МОСВ, са разглеждани по надлежния ред и МОСВ се е произнасяло със съответното експертно становище в рамките на неговите правомощия.

Това се казва в писмо на заместник-министър Чавдар Георгиев до редакцията на DarikFinance.bg, след като бе потърсен за коментар по случая с ОЦК.

Относно твърденията на ръководството на ОЦК-Кърджали, че МОСВ блокира проект за модернизация на комбината, следва да се знае, че до момента МОСВ се е произнесло със становище по проект за модернизация и разширение на цинковото производство чрез изграждане на нов пържилен цех в цинковия завод, казва още заместник-министърът.

Докладът за ОВОС не е одобрен от Висшия експертен екологичен съвет с редица мотиви, сред които следните: не са изпълнени мерките по инвестиционната програма на комплексното разрешително; не е доказано, че след въвеждане в експлоатация на цеха, ще бъдат спазвани нормите за съдържание на вредни вещества; не се предлагат конкретни решения за гарантиране на качеството на въздуха; липса на решение за изграждане на депо опасните отпадъци от производството.

На проведените с ръководството на комбината срещи от страна на МОСВ е заявявано нееднократно, че има проблеми с оловното производство, което е замърсяващо и трябва да бъдат предприети мерки. В края на миналата година от ОЦК-Кърджали е внесен проект за въвеждане на нова технология за оловното производство и за неговото разширение. В момента се прави преглед на документацията и предстои МОСВ да се произнесе по първия етап на процедурата – какъв да бъде обхвата на доклада за оценка за въздействие върху околната среда, който трябва да се изготви.

Същевременно МОСВ, чрез РИОСВ-Хасково осъществява регулярен контрол върху предприятието. Поради неспазване на условията в комплексното разрешително на ОЦК за 2008 г са наложени две еднократни санкции в размер на 15 000 лв. и 30 000 лв.

От резултатите от емисионния контрол и собствените периодични измервания за спазване на нормите за допустими емисии на серен диоксид, олово и кадмий в отпадъчните газове на оловното производство, определени в Комлексно разрешително № 124/2006г. на ОЦК АД, гр. Кърджали са наложени три текущи месечни санкции:1.За замърсяване на атмосферния въздух поради наднорменото съдържание на серен диоксид и кадмий в емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух е наложена санкция в размер на 5 156 лв.;2. За замърсяване на атмосферния въздух поради наднорменото съдържание на прах, олово, арсен и кадмий в емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух е наложена санкция в размер на 15 852 лв. 3.За замърсяване на атмосферния въздух поради наднорменото съдържание на кадмий в емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух е наложена санкция в размер на 472 лв.Всички санкции се плащат редовно.

Въвв връзка с информациите за решението на Общинския съвет на община Кърджали да се обърне към МОСВ с искане да бъде спряно оловното производство, ние вече се считаме за сезирани като компетентен орган, въпросът ще бъде разгледан, ще се запознаем подробно с мотивите за това искане и ще бъдат предприети всички необходими мерки, се казва още в писмото.

Междувременно за понеделник е насрочена пресконференция, на която ръководството на Оловно цинков комплекс АД ще направи официално изявление по случая.

* Не е препоръка дза вземането на инвестиционно решение!