Бордът на изпълнителните директори на Международния валутен фонд направи няколко основни заключения за икономическото развитие и хода на реформите в България. Изводите са на базата на приключилите консултации между представителите на българското правителство и МВФ по силата на член ІV от учредителния договор на Фонда. Според него, всяка година се провеждат двустранни разговори, в рамките на които се извършва преглед на изпълнението на финансово-икономическата политика на съответната държава.

За България от МВФ констатират, че реалният ръст на БВП през 2007 г. вероятно ще остане относително стабилен малко над 6%. От финансовата институция анализират, че в основата на този ръст вече се проявява известен инфлационен натиск, който се дължи на повишаването на цените на петрола и някои хранителни продукти на международните пазари.

Провежданата от правителството фискална политика през последните години постига все по-големи превишения на приходите над разходите като противодействие на дефицита по текущата сметка.

Директорите направиха извода, че вследствие на благоразумната фискална политика държавният бюджет е много добре балансиран, като държавният дълг, около 20% от БВП, и някои други разходи са изключително добре компенсирани и в пряка връзка от нарастващия фискален резерв.

Основните приоритети пред фискалната политика остават съхраняване и развитие на макроикономическата стабилност и намаляване на уязвимостта на икономиката от бъдещи неблагоприятни развития на външната конюнктура.

От Фонда смятат, че е необходимо поддържането на същата фискална политика и през 2008 г., заради потенциалните рискове от промени в настоящата международна финансова обстановка.

Според МВФ валутният борд в България е стабилен и изключително добре функциониращ.

В заключение се изтъква, че поддържането на икономическа стабилност в страната изисква правителството да продължава строгата фискална политика и политика по доходите, с цел удържане на натиска на вътрешното търсене и по-нататъшно задълбочаване на структурните реформи.