В сряда /26 юни/ за търговия на Българската фондова борса ще бъдат въведени книжата на Би Джи Ай Груп и Софарма Билдингс АДСИЦ, стана ясно от съобщение в борсата.

Емисията на Софарма Билдингс е разпределена в 649 990 броя акции също с номинална стойност 1 лев. Присвоеният борсов код е 4OX.

Предметът на дейност на Софарма Билдингс е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Емисията на Би Джи Ай Груп е разпределена в 9 млн. акции с номинална стойност 1 лев. Присвоеният борсов код е BOH.

Предметът на дейност на Би Джи Ай Груп е покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всяка дейност, която не е забранена със закон.