Спад във всеки един от анализираните показатели показва българският капиталов пазар за първото полугодие на 2010 г. спрямо периода на миналата година, информира Комисията за финансов надзор. Така тенденцията за низходящо развитие на БФБ, с малки изключения, се запазва от началото на финансовата криза, т.е. от края на 2007 г. досега.

През първата половина на 2010 г. общият реализиран оборот на БФБ е на стойност 325 млн. лв., с което се отчита спад от 64.9% в сравнение с първото шестмесечие на 2009 г. Търговията на регулирания пазар, в това число, е спаднала с 49.8% за разглежданите периоди, а оборотите от сделките на OTC – пазара са се свили с цели 82.1%.

Броят на сключените сделки е намалял с 44.6%. Регистрираните за търговия емисии са се свили с 2.7%. Активите на небанковите инвестиционни посредници са се съкратили с 11.4%, като за първото полугодие на 2009 г. са били малко над 4 млрд. лева, а сега около 3.6 млрд. лева. Печалбите на небанковите инвестиционни посредници спадат с 6.3%, а загубите им нарастват с 26.5%.

Активите на публичните дружества, търгувани на БФБ, намаляват с 1.3% на годишна база. Приходите им се свиват с 1.4%, но – за отбелязване – печалбите нарастват с 6.7%. За сметка на това специално при АДСИЦ печалбите се сриват с 200 процента.

КФН цитира данни на Централен депозитар, според които през първото шестмесечие на 2010 г. сделките, извършени от чуждестранни инвеститори, се подреждат по страни по следния начин: Естония /почти 12 млн. лева/, Австрия /11.5 млн. лева/, Каймански острови /6.6 млн. лева/, Кипър /5.8 млн. лева/, САЩ /5.3 млн. лева/ и други.

Ценна информация дават данните за изменението в оборотите на търгуваните на БФБ акции по икономически сектори. Оборотът на компаниите от финансовия и застрахователния сектор драстично се свива с почти 80%, като през първото полугодие на 2009 г. е бил 291 млн. лева, а за 2010 г. 60 млн. лева.

Оборотът в сектора преработваща промишленост нараства с 29% от 40 млн. лева на 51 млн. лева. Рязък ръст има в сделките с акции на компании в сектора недвижими имоти (7931%) от под 0.5 млн. лева до 37 млн. лева. Оборотът с акции на строителни компании скача с 211%.

В селското и горското стопанство борсовият оборот се свива с 9.3% от 5.85 млн. лева до 5.3 млн. лева. Спадът в хотелиерството и ресторантьорството е 58%, а в търговията 53%. В транспорта и логистиката оборотът спада с 95% от 23 млн. под 1 млн. лева.