Решение за продажба на 100 530 броя акции или 93.13 % от капитала на публичното дружество Рекорд АД, гр. Габрово е взел съветът на директорите на Северкооп-Гъмза Холдинг АД, съобщиха от Българкса фондова борса.

Продажбата ще стане чрез закрит аукцион на БФБ-София.

Акциите ще бъдат предложени на инвеститорите в два пакета.

Първият пакет ще е от 56 хил.акции, представляващ 51.88 % от капитала на дружеството на минимална цена от 25 лв. на акция.

Във вторият пакет ще бъдат предложени за прдажба 44 530 акции, представляващи 41.25 % от капитала на дружеството на минимална цена от 20 лв. на акция.

Продажбата ще се извърши на смесен закрит аукцион през периода 20 – 21 декември тази година.

Съветът на директорите на Рекорд АД, гр. Габрово свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10 януари 2008 г. На него ще се приема решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите.