Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел - инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.

Надзорът потвърди проспекта за публично предлагане на 150 хил. броя акции , с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Те ще бъдат издадени в резултат на първично увеличение на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са договорен фонд „Капман Макс” чрез УД „Капман Асет Мениджмънт” АД с 30% от капитала и 7 физически лица с по 7%. Изпълнителен директор на дружеството е Станимир Зашев.

Дружеството планира да насочи усилия в проучване и осигуряване на подходящ парцел за изграждане на селище от затворен тип в околностите на София с цел последващото му закупуване, урегулиране и продажба.