Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Астра Инвестмънт АД / в процес на учредяване / за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз, се изисква дружеството да разполага по всяко време с капитал от не по-малко от 250 000 лв.

Надзорът издава лиценз и на Астра асет мениджмънт АД за извършване на дейност като управляващо дружество, ако в 14-дневен срок удостовери, че изискуемият капитал е изцяло внесен.

Основните акционери са Одесос холдинг АД с 20% от капитала, Топ Про ЕООД – с 21% и Финтек ЕООД – с 21% от капитала. В състава на съвета на директорите влизат Валентина Цонева, изпълнителен директор, Десислава Йорданова, председател на СД и Иван Марков, зам.- председател на СД.