Комисията за финансов надзор потвърди проспекти за вторично публично предлагане на две емисии корпоративни облигации, издадени Евролийз ауто АД. Всяка от тях е в размер на 5 000 броя корпоративни, обезпечени (застраховани) облигации с номинална стойност 1000 всяка, с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR+ надбавка от 2.95 годишно, но не по-малко от 6% годишно.

Лихвените плащания ще бъдат на шест месеца, а срокът на облигационния заем е 60 месеца, като за дата на издаване се счита 08.06.2007 г. за едната емисия, и 21.09.2007 г. за другата емисия.

Преди дни Евролийз Ауто АД, което е дъщерно дружество на Еврохолд България АД, увеличи капитала си от 4 867 200 на 9 млн. лв. чрез издаване на 4 132 800 броя нови непривилегировани акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

За деветмесечието Еврохолд България АД отчете неконсолидирана печалба в размер на 4.4 млн. лв. Инвестициите в дъщерни дружества към 30 септември възлизат на 78,99 млн. лв. в сравнение с 25,82 млн. лв. в края на 2006 г.