Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на акции, издадени от Софарма Трейдинг АД.

Емисията е в размер на 30 млн. лева, разпределени в същия борй обикновени, поименни и безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.

Компанията Софарма Трейдинг АД е създадена в резултат на сливането на дистрибуторите Санита Трейдинг АД, Калиман РТ АД, Глобъл Медикъл ООД, Консумфарм и Елфарма през 2006 г. Процесът на консолидиране на тези компании започна още през 2004 г., като част от тенденцията за хоризонтална и вертикална интеграция на фармацевтичния сектор в България.

През 2006 г. Софарма Трейдинг АД зае втора позиция сред лидерите на българския пазар. Общият пазарен дял на компанията за последното тримесечие на 2006 г. е 15.7%, като делът в болничния сегмент е 28.2%, а в аптечния – 13.4%. До края на 2007 г. се предвижда пазарният дял да нарастне до 27.9%, а бюджетът на компанията – до 25.6 млн. лв.