Комисията за финансов надзор / КФН /потвърди проспекта за вторично публично предлагане и допускане до търговия на акции на Спарки АД-Русе. Размерът на емисията, предмет на вторично публично предлагане и допускане до търговия, е 3 млн. лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

Основната дейност на емитента е производство на обработени и заварени метални конструкции за повдигателни и пътностроителни съоръжения, селскостопански машини, мотокари.

Емитентът е част от икономическа група и се явява дъщерно дружество на Спарки Груп АД, като дружеството–майка притежава 90.25% от капитала. Спарки АД притежава три дъщерни дружества – Приста парк ЕООД, Сигма плюс ЕООД и ЦПО Спарки ЕОО.

Надзорът потвърди и проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от Алфа Ууд България АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 206 870 лв. на 620 610 лв. Емисията е в размер на 413 740 лева, разпределена в същия броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 30 лв.

На днешното си заседание КФН вписа в публичния регистър Пропъртис капитал инвестмънтс АДСИЦ, както и издадената от дружеството емисия акции с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 хил. лв., разпределена в същия брой обикновени акции, с номинална стойност 1 лв. всяка.

В публичния регистър бяха вписани и емисиите акции на още три дружества. Първата е на Холдинг Нов век АД, е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 649 620 лева на 1 557 209 лв., емисията на Индустриален холдинг България АД, както и тази на Спарки Елтос АД.