Комисията за финансов надзор / КФН / потвърди проспект за публично предлагане на емисията акции на Зърнени Храни България АД, която е в размер на 42.696 млн. броя. Надзорът допуска до борсова търговия емисията на дружеството, която е разпределена в 170 785 600 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.


Зърнени Храни България АД се вписва като публично дружество.


Основната сфера на дейност на дружеството е свързана с пазара на зърно и маслодайни култури, както и производството на растителни масла. Емитентът притежава зърнобази, съоръжения за маслодобив, рафинерия и е в процес на изграждане на инсталация за биодизел.


Основен акционер на дружеството е Химимпорт АД с 53.96% от капитала, а заедно с акциите, притежавани от свързани лица (включително ПОАД „ЦКБ Сила” АД, ПОАД „Съгласие”, ЦКБ) – пряко и непряко притежава около 66% от капитала на компанията.


Зърнени Храни България АД е с двустепенна система на управление. Членове на Надзорния съвет са Химимпорт АД, ЦКБ Груп асет мениджмънт АД, Финанс консултинг АД. В управителния съвет влизат Любомир Чакъров, Райна Кузмова, Георги Костов, Чавдар Трифонов, Христо Чираков. Изпълнителни директори на дружеството са Георги Костов и Чавдар Трифонов.
Водещ мениджър на емисията е ЦКБ АД.