Комисията за финансов надзор / КФН / потвърди на днешното си заседание проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, издадени от Аркус АД. Емисията е в размер на 20 млн. щатски долара, разпределени в 20 хил. броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1 000 щатски долара всяка, с лихва от 8.25% на годишна база, с лихвените плащания на 6 месеца, срок на облигационния заем от 36 месеца, считано от 10 октомври 2007 г. Емисията и емитентът се вписват в публичния регистър на КФН.

Основната дейност на емитента е насочена към производство, маркетинг и реализация на специална продукция за военната промишленост, машини и компоненти за машиностроенето, инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт на резервни части за автомобили.

Средствата от облигационния заем ще се използват за рефинансиране на задълженията към финансови институции с цел оптимизиране на стойността на ресурса, както и за покупка на ново технологично оборудване за повишаване на производствената ефективност.