Комисията за финансов надзор издаде на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД разрешение за организиране и управление на 2 договорни фонда - Експат Ню Юръп Пропъртис и Експат Ню Юръп Стокс.

Експат Ню Юръп Пропъртис е фонд с умерено да високо ниво на риск, инвестиращ предимно в акции и търгуеми права, издадени от АДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти или от дружества, свързани по друг начин с инвестирането в или в управлението на недвижими имоти, както и в дялове на КИС с инвестиционен фокус в областта на недвижимите имоти, както и в дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност с цел поддържане на ликвидност и в моменти на финансови сътресения.

Експат Ню Юръп Стокс е фонд с умерено да високо ниво на риск, инвестиращ в акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и чужбина, както и в дългови ценни книжа и в инструменти с фиксирана доходност с цел поддържане на ликвидност и в моменти на финансови сътресения.

Надзорът издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт АД.

Учредители на управляващото дружество са Татяна Георгиева с 50% от капитала и Валентин Гарвански също с 50%.