Комисията за финансов надзор вписа Херти АД като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар, съобщиха от надзора.

Емисията е в размер на 12 013 797 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

Припомняме, че през януари тази година Херти АД IPO, като предложи 3 млн. нови и 1.4 млн. стари акции с емисионна стойнот от 3.10 лв.

Надзорът вписа и Меком АД в регистъра на публичните дружества, както и емисията от акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 56 003 978 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Първичното публично предлагане на Меком бепрез март тази година.

Комисията за финансов надзор е отказала да потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции, издадени от Делтасток АД, съобщиха отнадзорната институция.

Основен мотив за постановения отказ са неотстранените съгласно препоръките на КФН пропуски и непълноти в представения проспект.