Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър две дружества - Ефектен унд финанц имоти АДСИЦ и Торготерм АД, съобщиха от институцията.

Емисията, издадена от Ефектен унд финанц имоти АДСИЦ, е в размер на 650 хил. лв., разпределена в същия брой акции, с номинална стойност 1 лев.

Втората емисия, на Торготерм АД е в размер на 3 млн. лв., разпределени в 3 млн. броя акции, с номинална стойност 1 лев.

Дружеството със специална инвестиционна цел инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им (секюритизация на недвижими имоти). Учредители на дружеството са Петър Терзиев с 60% от капитала, Договорен фонд "Ти Би Ай хармония" с 15%, Договорен фонд "Ти Би Ай динамик" с 15% и "Ефектен унд финанц - София" АД с 10% от капитала.

Торготерм АД е основано през 1965 г. Справка в АПИС показа, че Албена Инвест холдинг АД притежва 75.37% от капитала на кюстендилското дружество, а Металкомплектинженеринг АД държи 17.81%. Предметът на дейност на дружеството е производство на професионално кухненско оборудване.