Намалението на обявената в неодитирания годишен отчет за 2007 г. печалба на Оловно-цинков комплекс АД в размер на 23.4 млн. лв. до 13.8 млн. лв. в одитирания отчет се дължи на отчетени еднократни разходи в размер на 8.1 млн. лв. - обезценка на закупени при по-високи цени през 2007 г. концентрати и готова продукция, във връзка с прилагането на Международен счетоводен стандарт N39, заявиха от ОЦК АД.

Прогнозната информация за дейността на дружеството през 2008 г. от Годишния доклад за дейността на мениджмънта е изработен в условията на повишена волатилност на световните пазари на цветни метали, падаща американска валута, повишаващи се цени на енергоносителите и значителни нива на инфлация. Посочените приходи и разходи са калкулирани на база най-песимистичен сценарий, като при използване на умерено оптимистичен такъв разликата в крайния резултат може да достигне и надмине 15 млн. лв., допълват още от дружеството.

Според ръководството на ОЦК АД тези резултати не оказват влияние върху обявената инвестиционна програма на дружеството, която се изпълнява по график, и дългосрочната позитивна перспектива на развитие на кърджалийската компания.

По време на вчерашната търговска сесия на БФБ-София акциите на ОЦК АД загубиха 13.38% от стойността си до средна цена от 48.28 лв.