Напоителни системи ЕАД ще плати 6 хил. лв. глоба за това, че отказала да доставя вода за промишлени нужди на производствена компания.

Засегнатото дружество е Красикапласт АД. Предложението към него от страна на водния оператор е за доставка на вода за 2008 година с увеличение от 0.02 лв. на кубичен метър в сравнение с 2007 година.

Услугата доставка на вода за промишлени нужди е ВиК услуга и нейната цена подлежи на регулиране от ДКЕВР. Всички предприятия, които предлагат ВиК услуги са съответно ВиК оператори и не могат да прилагат цени, по-високи от утвърдените от Комисията.

Поради тази причина, предложената от Напоителни системи цена (неодобрена от ДКЕВР) е незаконосъобразна, защото не спазен редът за нейното формиране. От друга страна, отказът на дружеството да сключи договор за 2008 година с Красика АД поради факта, че последното не е приело предложената му цена  е необоснован, счита Комисията за защита на конкуренцията.