Общият показател на бизнес климата през август се повишава с 2 пункта в сравнение с юли, показало е проведеното през осмия месец на годината бизнес наблюдение, съобщиха от Националния статистически институт /НСИ/. От статистиката уточняват, че положителната промяна се дължи на отчетения по-добър бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите.

Промишленост

Съставният показател бизнес климат в промишлеността през август 2010 г. спада с два  процентни пункта спрямо предходния месец поради по-умерените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията и по-умерените очаквания за следващите шест месеца, допълват от НСИ. Бизнес анкетите отчитат известно  увеличение на производствената активност  в сравнение с три месеца по-рано /повишение  на  балансовия  показател  с 6.7  пункта/.

Прогнозите за обема на производството и броя на персонала са в посока на тяхното запазване през следващите три месеца. Леко подобрена спрямо юли е осигуреността на производството с поръчки поради увеличаване на поръчките от страната.

С  най-голяма  тежест  сред  факторите,  затрудняващи  дейността  на  промишлените

предприятия,  продължават  да  бъдат  несигурната  икономическа  среда, недостатъчното търсене от страната и от чужбина,  като през последния месец  се наблюдава известно отслабване на тяхното негативно влияние в сравнение с предходните два месеца. За продажните цени в промишлеността няма очаквания за  тяхното покачване през следващите три месеца.

Строителство

През август 2010 г. равнището на съставния показател бизнес  климат се покачва с 1.7 пункта поради подобрените оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията.  Бизнес анкетата отчита по-слабо намаление на строителната дейност в сравнение с предходния  месец, като очакванията за следващите три  месеца са по-песимистични.

Същевременно, леко се увеличава спрямо юли броят на клиентите със закъснения в плащанията. 

Настоящата осигуреност на производството с поръчки е по-слаба в сравнение с предходния месец. Анкетата регистрира известна положителна тенденция при получените през последния месец нови поръчки за гражданско и сградно строителство. 

Основните проблеми, които пречат на дейността на строителните предприятия, продължават да  са  несигурната  икономическа  среда,  недостигът  на  финансови  средства  и  недостатъчното търсене, като през август се отчита и известен недостиг на работна сила. 

За цените  в  строителството  предвижданията  на  строителните  предприемачи  са  в посока на запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Същевременно се увеличава делът на предприятията /с 3.1 пункта спрямо юли/, които очакват тяхното намаление.

Търговия  на  дребно

Съставният  показател бизнес  климат в търговията на  дребно през август нараства  с 4.6 пункта  в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрените оценки и  очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Подобряват се и мненията за обема на продажбите през последните три месеца, като и очакванията за следващите три месеца са по-оптимистични. По-благоприятни са и предвижданията за поръчките към доставчиците през следващите три месеца. 

Недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора.

Преобладаващите очаквания на мениджърите по отношение на продажните цени в търговията на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца

Услуги

През август съставният показател бизнес климат в сектора на услугите нараства със 7.7  пункта в сравнение с юли поради подобрените оценки на мениджърите за настоящата  бизнес ситуация и по-оптимистичните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и оценките за  настоящото търсене на услуги, но очакванията за следващите три месеца са по-умерени. По мнение на стопанските ръководители заетите в отрасъла през последните три месеца са се увеличили, като се отчитат намерения за леко намаление на настоящия персонал през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията продължават да са най-сериозните

фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора. Спрямо юли се наблюдава засилване на негативното влияние на фактора „слабости в икономическото законодателство”. 

По данни от бизнес анкетата през следващите три месеца се очаква намаление на продажните цени в сектора на услугите.