С близо 62% са скочили продажбите на торовия гигант Неохим АД - Димитровград през първото полугодие на тази година. Според данните в консолидирания отчет към 30 юни дружеството е реализирало продукция за 90.875 млн. лв. при продажби за 56.191 млн. лв. за същия период на миналата година.

В същото време разходите за дейността са се увеличили с 48% до 97.234 млн. лв., като най-съществен е скокът на разходите за материали. При разходвани 28.530 млн. лв. за полугодието на миналата година, през първите 6 месеца на тази Неохим АД е вложил със 132% повече средства за закупуването на материали или 66.195 млн. лв.

От отчета не става ясно доколко себестойността на природния газ, чиято цена бе повишавана на три пъти през годината, оказва влияние върху този резултат.  От обяснителните бележки в междинния доклад е отбелязано, че Неохим АД е погасило дължимите по споразумение за разсрочено плащане вноски към Булгаргаз ЕАД в размер на 450 хил. лв.

Според предоставените финансови данни от Неохим АД, флуктуациите на валутните пазари са благоприятствали бизнеса на дружеството. Положителните разлики от промяната на валутни курсове са донесли 3.180 млн. лв., при три пъти по-малко средства през същия период на предходната година.

Торовият гигант успява да намали загубата от дейността си до 3.169 млн. лв. в края на първите 6 месеца спрямо 7.914 млн. лв. през същия период на миналата година. Това прави по 1.19 лв. загуба на акция за полугодието на настоящата година. Към 30 юни 2008 година обаче дружеството се движеше с печалба в размер на 39.875 млн. лв.

Според мениджмънта на компанията през настоящата година не може да се очаква пълно натоварване на производствените мощности.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!