Нетната печалба на Райфайзенбанк за първото тримесечие на 2008 г. нараства със 104% до 34.41 млн. лева, съобщиха от финансовата институция. Активите на банката към 31 март 2008 г. са в размер на 6.3 млрд. лева, което представлява ръст от 57% спрямо същия период на 2007г., като пазарният дял на банката по този показател достигна 10.63%. В края на първото тримесечие на годината кредитният портфейл се увеличи с 54.70%, в сравнение със същия период на 2007 г. и достигна 3.30 млрд. лв. Депозитите от фирми и граждани също отбелязаха динамичен ръст от 55.37% до 3.80 млрд. лв., в сравнение с първото тримесечие на миналата година.

Спрямо март 2007 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк в сегмента Банкиране на дребно нарасна с 27.43% и достигна 502.17 млн. лева.

През март тази година Райфайзенбанк успешно приключи първата фаза от сделка по секюритизация в размер на 200 млн. eвро. Транзакцията се рефинансира чрез международно частно пласиране на обезпечени ценни книжа. Това е най-голямата сделка с обезпечени дългови инструменти в България до този момент.

Към края на март 2008 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД кумулативно достигнаха 460 млн. лв., което е ръст от 98% спрямо същия период година по-рано. Към края на първото тримесечие на 2008 г. лизинговият портфейл отбеляза ръст от 91% и достигна 422 млн. лв.

Активите, управлявани в петте договорни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД нарастват с над 52% до 98.10 млн. лева, което съответства на 14.70% пазарен дял.