Извънредно общо събрание на акционерите свиква Съветът на директорите на НонВо Текс АД. С публикация в днешния брой на Държавен вестник то се насрочва за 17 декември от 14 часа в централата на компанията в София. Основна точка в дневния ред ще бъде приемане на решение за отписване на дружеството от публичния регистър.

Причината за това бе отправеното търгово предложение от мажоритарните собственици Веселин Воденичаров и Петър Василев за закупуване на акции на компанията от останалите притежатели на ценни книжа.

В одобреното от Комисията за финансов надзор предложение цената за една акция бе определена на 2.50 лв. Инвестиционен посредник, който осъществи търговото предлагане бе Булброкърс АД.

За първите девет месеца на тази година НонВо текс отчете загуба в размер на 136 хиляд илева. За сравнение неконсолидираната загуба на компанията за същия период на миналата година е била 418 хил.лв. намаляват също и приходите от дейност на компанията като от 1.740 млн. лв. за деветте месеца на 2006 година сега те са 1.351 млн.лв. С близо 1 млн. лв. са намалели и активите на НонВо Текс , достигайки до 2.846 млн. лв.