Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващо дружество  Адамант Кепитъл Мениджмънт ЕАД да организира и управлява договорен фонд ЕйСиЕм Опортюнити.

Той ще бъде с умерен до висок рисков профил. Договорният фонд ще инвестира предимно в акции, в дългови ценни книжа, в инструменти с фиксирана доходност, в инструменти на паричния пазар и деривати.

Надзорът е потвърждил проспекта  за публично предлагане на дялове на ДФ ЕйСиЕм Опортюнити и ги вписва в публичния регистър, като наред с това вписва ДФ „ЕйСиЕм Опортюнити” като емитент в публичния регистър.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!