Още едно гръцко дружество ще дебютира на борсата на 4 август. Това е Марбъл Артс АД, регистрирано в София, като учредителното му събрание е проведено през октомври 2009 година. 

Собственици са Константинос Михелакис, който притежава 99.99% от капитала, и Султана Валаси, която държи с 0.01% от акциите на дружеството.

Размерът на емисията е 100 хил. лв., а номиналната стойност на акция е 1 лв. Присвоеният борсов код, посредством който ще се сключват сделки с дружеството, е M2B.

Емисията ще се търгува на Неофициален пазар на акции, сегмент „А”.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!